ПРЕТРАГА

ПРЕВОДИЛАЦ

Serbian English German Hungarian Russian

 

 

јавне набавке


ПООООООЗИВ

 

 евефвњдњдњдњдњ7777777

 

Ученички парламент

У последња два разреда основне школе и у средњој школи организује се ученички парламент (у даљем тексту: парламент) ради:

  • давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;

  • разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;

  • обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;

  • активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;

  • предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи, а у уметничкој школи – по три из сваког разреда, односно године.

Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника.

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, односно проширеног сазива школског одбора у складу са чланом 57. овог закона.

Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.

Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.

Координатор рада Ученичког парламента је Жарко Субашић. Састав Ученичког парламента за 2012/2013.:

1.Јована Бањац– 81

2.Дејан Добричанин – 81

3.Николина Мартивовић – 71 

4.Милан Калембер – 71