ПРЕТРАГА

ПРЕВОДИЛАЦ

Serbian English German Hungarian Russian

 

 

јавне набавке


ПООООООЗИВ

 

 евефвњдњдњдњдњ7777777

 

Права ученика

      Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, овим и посебним законима, а установа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово стваривање, а нарочито право на:

 • квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева образовања и васпитања;

 • уважавање личности;

 • подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;

 • заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

 • благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;

 • информације о његовим правима и обавезама;

 • учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом;

 • слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;

 • подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;

 • покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;

 • остваривање свих права детета и ученика, права на заштиту и на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену овим законом;

 • право на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом.

      Ученик, родитељ, односно старатељ детета и ученика може да поднесе пријаву директору установе у случају повреде права из става 1. овог члана или непримереног понашања запослених према детету и ученику, у року од 15 дана од наступања случаја.

      Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником, родитељем, односно старатељем детета и ученика и запосленим одлучи о њој и предузме одговарајуће мере, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.