ПРЕТРАГА

ПРЕВОДИЛАЦ

Serbian English German Hungarian Russian

 

 

јавне набавке


ПООООООЗИВ

 

 евефвњдњдњдњдњ7777777

 

Одговорност ученика

      Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.

  • Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана овим или посебним законом.

  • Теже повреде обавеза ученика јесу:

  • уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;

  • преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;

  • уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;

  • подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;

  • уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;

  • свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика;

  • употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;

  • неоправдано изостајање са наставе најмање 25 часова и учестало чињење лакших повреда обавеза.

    Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.