ПРЕТРАГА

ПРЕВОДИЛАЦ

Serbian English German Hungarian Russian

 

 

јавне набавке


ПООООООЗИВ

 

 евефвњдњдњдњдњ7777777

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.

Ученик има обавезу да:

  • редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

  • поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;

  • ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;

  • у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;

  • не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

  • поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

  • благовремено правда изостанке;

  • чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

  • стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.